Radonskola

 Här kan du snabbt lära dig mer om radon!

Radonskolan

Radongas är en luktfri, färglös och osynlig ädelgas som bildas i samband med sönderfall av Uran 238. Sverige har tio procent av jordens kända fyndigheter. Radon finns i vatten, marken och i blåbetong. Halveringstiden för radon är ungefär fyra dygn. När uranet sönderfaller skapas radondöttrar. När de kommer in i våra bostäder som radioaktiva metalljoner fastnar dessa på dammpartiklar och kan sedan hamna i våra lungor. En radonmätning ger svar på om den radioaktiva gasen är närvarande. Radonbesiktning Stockholm klarlägger varför och tar fram en saneringsplan. Mängden radondöttrar som finns i luften beror på dammnivån och kallas för F-faktorn. Om F-faktorn är låg fastnar radondöttrarna på väggar och gardiner. Radon orsakar flest fall av lungcancer i Sverige efter rökning. En skada på lungorna visar sig inte förrän efter 15-40 år. I USA kallas radon numera för ”The Silent Killer”, eftersom den precis som kolmonoxid är lukt och färglös. Chansa därför inte och gör en radonbesiktning om du är orolig dig och din familjs boendemiljö. Radonbesiktning Stockholm har kompetensen.

Radon från marken

Den vanligaste orsaken till skadliga radonhalter är markradon, det är radioaktivt material under våra hus som avger radongas. Sverige är indelat i tre områden med hänsyn till detta:

Högriskmark

Rik på alunskiffer, grusåsar och radioaktiva graniter.

Normalriskmark

Främst morän

Lågriskmark

Kalkstensområden, sandsten och lera.

Radongasen sprider sig från marken genom sprickor och glipor i grunden, genomföringar för rör och ledningar. Sådant vi upptäcks vid en radonbesiktning. I extrema fall kan markradon ge värden inomhus på över 40.000 Bq/m3 i luft. Gränsvärdet är 200 Bq/m3 inomhusluft.

Vad orsakar förhöjda radonhalter?

Markradon

 

 

Blåbetong

Radonhaltigt hushållsvatten

Radonmätningar

Är det dags för radonbesiktning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonbesiktning!

Lite om de andra radonkällorna:

Hushållsvatten

Blåbetong

Vatten ur borrade brunnar i radiumrik granit är en tredje källa till förhöjda radonvärden. Radongasen frigörs när kranvattnet fördunstar.

Byggnadsmaterial är den andra orsaken till förhöjda radonvärden. Det finns ungefär 400 000 bostäder byggda i blåbetong i Sverige. Det motsvarar en tiondel av landets bostadsbestånd och påverkar 800 000 människor. Finns det blåbetong i ditt hus behöver du göra en radonmätning.

Är det dags för en radonbesiktning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonbesiktning!